THE NGO NETWORK ALLIANCE PROJECT - an online community for Zimbabwean activists  
 View archive by sector
 
 
    HOME THE PROJECT DIRECTORYJOINARCHIVESEARCH E:ACTIVISMBLOGSMSFREEDOM FONELINKS CONTACT US
 

 


Back to Index

WOZA MOYA July 2005
Women of Zimbabwe Arise (WOZA)
July 24, 2005

The last week of July was the time of the Zhii Riots in 1961.

We remember that people rose up against the oppression of colonialists. Many of the current political leaders of Zimbabwe were arrested and persecuted. Whilst we do not condone the violence and looting, we recognize that there was a genuine grievance.

Question: What gave colonialists power to arrest these people working for a JUST cause?
Answer: The Law and Order Maintenance Act (LOMA).

These people were arrested because they wanted FREEDOM and EQUALITY and to BE CONSULTED! JUST PEOPLE CANNOT OBEY UNJUST LAWS!

Over 700 WOZA women have been arrested since Valentines Day 2003; a similar number of Movement for Democratic Change (MDC) members and National Constitutional Assembly (NCA) activists have also been arrested. Some school children even found themselves in jail at a quiz. Not one of us has been convicted - how can expressing God given rights be a crime? We do not know ZANUPF members arrested for peaceful expression and assembly. Why is this?

Questions: Why did these activists face arrest by the SAME people who fought to ‘liberate’ them? What gave the ‘nationalist’ power to arrest people working for a JUST cause?
Answer: The grandchild of LOMA - Public Order Security Act (POSA).

More Questions: Why did these ‘nationalists’ pass POSA and all the other unjust laws? Why did these people face arrest by the SAME people who fought to ‘liberate’ them?

These people were arrested because they wanted FREEDOM and EQUALITY and to BE CONSULTED! JUST PEOPLE CANNOT OBEY UNJUST LAWS!

We have reached a point to shout ENOUGH IS ENOUGH! Why must this regime make the same mistakes as Smith and other colonialists? Since the year 2000 we, the people, have ceased to be consulted! POSA was passed into law and it denies us FREEDOM OF EXPRESSION AND ASSEMBLY covered in the Zimbabwe Constitution. This regime then went on to pass other laws like Access to Information and Protection of Privacy Act (AIPPA) and now they want a Senate without consulting us. A Senate - is this a graveyard for the politically dead? This regime continues to disrespect the Constitution and abuse power. We cry about Operation Murambatsvina and wish we could believe the promises of Operation Garikai but we have seen that all these ‘Operations’ just show us the love of power rather than people.

THIS REGIME MUST REPEAL UNJUST LAWS TO BREAK THE CYCLE OF OPRESSION BEFORE WE CAN HEAL THE NATION AND GO FORWARD AS ZIMBABWEANS.

JOIN THE CAMPAIGN AGAINST UNJUST LAWS BY DOING THE FOLLOWING: MARCH PEACEFULLY WITH US DISTRIBUTING PIECES OF BLACK CLOTH.

We also invite Jonathan Moyo. Perhaps he could use this opportunity to apologise for POSA and AIPPA. During the Anniversary of Zhii wear black to mourn those who lost their lives to liberate this country. Our fallen heroes must be turning in their graves. They suffered under unjust laws as we are suffering today. We remember their sacrifice and wear black out of respect from 25 July to 25 August. Do not forget to wear your black cloth on during the Heroes Holidays.


Ma Mlotshwa uthi…

EZimbabwe sethulelwa imthetho elemininingwana yokuncindezela uzulu, yikho sisephulelwa amalungelo oluntu. Imthetho le eyoncindezelo ivikela abenzi bayo, ibanika amandla okusihlukuluza.

Amandla la abenza babengontandokayiphikiswa. Sithola imthetho esincindezelayo kuhulumende olocuku lobumenemene njalo ongasafunwa nguzulu, ngoba enga fezi izifiso zabo. Ukuninwa lokhu kubenza badlele evalweni, besebebumba limthetho eyenza abantu babelokwesaba, bangalokothi besesaba ukujeziswa kanzima. Imbali yesizwe inothile, ingakwenza ukhale. Ngomnyaka ka1961, uhulumende kaWhitehead eseninwa nguzulu, wethula umthetho woncindezelo iLOMA.

Abezombangazwe okubalela yena uMugabe, uDabengwa, uSilundika, lo JZ Moyo labanye batshengisela besola njalo bechothoza iLOMA, lokhukwasekelwa ngumahluli wedale umnumzana Robert Tredgold watshiya umsebenzi wakhe. Lamhlanje silohulumende kaMugabe osuninwa ngabantu laye uselethe iPOSA, uthi ngumthetho okuvikela. Umbuzo uthi uvikela bani? Iqiniso yikuthi uvikela yena lezikliwi zakhe, okuze enze ubudlwangudlwangu uzulu athule.

Kusobala ukuthi izikhali zempi yenkululeko sezibhekiswe kuzulu, labafowethu abasala empini bayahonona betshibilika emalibeni abo, bezibuza okuthi bafelani? Asizileni ngokugqoka okumnyama sihlonipha njalo sitshengisa ukuzimisela ukufeza izifiso abazifelayo, esezibulwe nguMugabe.

Ukuqala kokubhidlizwa kwezindlu, okwenza izinkulungwane zibeyiziphepheli kwabo, ngenxa yoMurambatsvina. Kuyazila esintwini sakwethu ukudiliza izindlu zabantu mahlayana. Asigqokeni okumnyama sikhalela ukulahlakelwa yizithunzi zethu lamasiko ethu. Safa esihle!

Imbaliyethu inothile, kodwa ingakwenza ukhale, asitholeni ithemba kuyo. Njengoba sanqoba iLOMA, kathesi sesihlukuluzwa yiPOSA, singanqoba imthetho kaMugabe yoncindezelo ngokulelwa isisekelo somthetho welizwe ozavikela uzulu. Asivukeni sime isibindi maZimbabwe amahle sizikhulule okweqiniso.

Ngizacina ngokugcizelela ngesikhiwa ngithi .. We have been pushed beyond the limit, do not hang in there but allow yourself to fall and land on your feet in the street - defying and denouncing these unjust laws once and for all.


Svondo rekupedzisira muna??? Ndiro svondo rakaitirwa kuratidzira kweZhii muna1961. Tinorangarira vaye vakarwisa udzvinyiriri pasi pemabhunu. Vatungamiri venyika yeZimbabwe vanhasi vazhinji vakasungwa vakashurukudzwa. Isu hatikurudziri kurwisana, asi tinoona kuti panguva iyi chekurwira chakange chiripo.

Mubvunzo: Chii chakapa vadzvinyiri munguva yaSmith masimba ekusunga vanhu vairwira chikonzero chiripachena?
Mhinduro: Mutemo weLaw and Order Maintenance Act. Vanhu ava vakasungwa nokuti vaiti

KUSUNUNGUKA neKUYENZANA uyezve KUZVITONGA! VANHU VAKASUNUNGUKA HAVANGATEDZERI MITEMO YEUDZVANYIRIRI!  MITEMO YEUDZVANYIRIRI IYI INOFANIRA KUDZIMWA MUMABHUKU EMITEMO EDU KUTI TSIKA YEKUDZVINYIRIRANA IPERE TIKWANISE KUGADZIRISA NYIKA YEDU YEZIMBABWE TAKABATANA. BATANA NESU MUKURATIDZIRA PAMUSORO PEMITEMO YEUDZVANYIRIRI IYI NEKUITA ZVINOTEVERA: FAMBAI NESU MURUNYARARO TICHIPA VANHU MACHIRA MATEMA.

MuZimbabwe tinemitemo nemirairo inodzvinyirira vazhinji ichityora kodzero dzedu. Mitemo yeudzvanyiriri iyi inodzvanyirira kodzero dzedu dzeunhu. Mitemo yeudzvanyhiriri iyi inopa dare rekugadzirwa kwemitemo masimba akawandisa anokonzera uori hwakanyanyisa.

Mitemo yeudzvanyiriri inoumbwa nehurumende dzeudzvanyiriri dzinenge dzvava kuvengwa neruzhinji nokuti dzinenge dzisingazadzikise zvido zvevanhu. Hurumende idzi dzinoumba mitemo yeudzvanyiriri nokuti dzinenge dzava kutya masimba evanhu saka dzinenge dzichida kushandisa mitemo iyi kutyityidzira vanhu kuti vagare vari muusungwa. Zvirokwazwo nhoroondo yenyika yedu yakapfuma asi inochemedzawo.

Mugore ra1961 hurumende yeudvanyiriri yaWhitehead yakanga yava kushorwa noruzhinji ndokubva yaumba mutemo unonzi LOMA kuitira kudzvanyirira ruzhinji. Varwi verusununguko vakaita saana Mugabe, Dabengwa, Silundika, JZ Moyo vakaratidzira vachishora mutemo iwoyu.

LOMA yaidzvanyiridza vanhu zvokuti kana mutongi Robert Tredgold vakasiya basa senzira yokuratidzira kusatenderana kwavo nemutemo uyu pawakagadzwa. Parizvino tinehurumende yavaMugabe yakadzosa LOSA yava kunzi POSA. Ivo vanoti POSA ndeyekuchengetedza nyika. Kuchengetedza ani?

Mhinduro ndeyekuti vaMugabe nevamwe vavo vanoda kuramba vachidzvinyirira ruzhinji.  Zvedi, magidi erusununguko obaya isu veruzhinji vaifanira kusunungurwa nawo. Magamba edu akatisiya haasi kuzorora achifunga kuti chaakafira chii.

Tose ngatipfekei nguwo nhema tichichema magamba edu akatisiya. Tinofanirwa kuratidza ruremekedzo pane zvavakafira. Tinofanirwa kupedzisa basa ravakasiya rekusunugura nyika. Ndizvo zvinangwa zvafuratirwa nekuraswa navaMugabe. Kuputswa kwezvuru zvedzimba paurongwa hunodaidzva kunzi Murambatsvina kwaita kuti ruzhinji rwevanhu rwuve vapemhi munyika yechizvarwa.

Muunhu hwedu mashura kupaza dzimba dzevanhu zvisina tsarukano. Pfekai nguwo nhema kuchema kuraswa kweunhu netsika dzedu. Zvirokwazwo nhoroondo yenyika yedu yakapfuma asi inochemedzawo. Tinofanira kuva nevimbo. Takakunda LOMA, nhasi tayaura nePOSA.

Tinogona kukunda zvimitemo zveudzvanyiriri zvaMugabe. Ngatirwirei kuumbwa kwebumbiro dzva remutemo wenyika rinochengetedza zvido zveruzhinji. Vanhu vemuZimbabwe shingai kusvika kwazvinoperera.

Visit the WOZA fact sheet

Please credit www.kubatana.net if you make use of material from this website. This work is licensed under a Creative Commons License unless stated otherwise.

TOP