THE NGO NETWORK ALLIANCE PROJECT - an online community for Zimbabwean activists  
 View archive by sector
 
 
    HOME THE PROJECT DIRECTORYJOINARCHIVESEARCH E:ACTIVISMBLOGSMSFREEDOM FONELINKS CONTACT US
 

 


Back to Index

WOZA MOYA April 2005 - Who's Fooling Who on April 1?
Women of Zimbabwe Arise (WOZA)
March 21, 2005

Who's Fooling WHO on April 1?

Ngubani owenza omunye isiwula? Asihlanganeni mhlaka April 1, usuku lweziwula impendula lizayithola.

Muna Kurume ndiani achaitwa, benzi nemumwe. Ngati batanei musi wa 1 Kubvumbi. Zuwa rekunyepa, kuti tione minduro!

The Power Of Love Can Conquer The Love Of Power!
Amandla Othando Anqoba Uthando Lwamandla!
Simba Rerudo Rinokunda Rudo Rwesimba!

In March Zimbabweans must LOOK, LISTEN and DECIDE, then they must go and vote wisely on the 31st. On 1 April, don’t act like a FOOL. April is a month for ACTION. Sisters, is your vote for sale? Don’t sell it; give it freely to your chosen one. Just as a mother defends her family, she must defend her vote! To the Politicians, we say FREE US DON’T FOOL US!

We are voting for:

  1. FREEDOM! NKULULEKO! RUSUNUNGUKO! The Freedom of Speech, Expression and Assembly For all Zimbabweans - Women and Men equally.
  2. HEALTH! IMPILAKAHLE! HUTANO! We need enough FOOD to remain healthy. We need hospitals with medicines to care for us. Anti Retrovirals for people living with HIV/Aids.

NDIANI ARI KUITWA BENZI NE MUMWE?
Musi wa 31 kurume vana veZimbabwe, vano fanirwa kutarisisa, terera, nokusarudza. Endai muno Vhota, zvine ungwaru. Musi wa 1 Kubvumbi musazoita semabenzi. Musi wa 1 Kubvumbi tino fanirwa kusimudza musoro. Madzimai Vhoti yenyu ndeye kutengesa here? Musaitengesa ipai pachena kune wamaka sarudza. Sezvimoita Amai vanofanira kudzivirira mhuri yavo. Vatungamiri, Madzimai vane shoko rimwe chete riri pachena. TISUNUNGUREI MUSATIITA

NGUBANI AWENZA OMUNYE ISIWULA?
NgoMarch amaZimbabwe kumele AKHANGELE, ALALELE njalo AKHETHE. Hambani liyekhetha ngokukhalipha mhlaka 31 March kodwa ungenzi njengesiwula mhlaka April 1. NgoApril kumele senze. Bodadewethu ivoti yenu ingathengwa na? Hatshi bo! Ungayithengisi, kodwa uyinike mahala kungelambadalo kulowo ozikhetheleyo. Kufane lomama evikela imuli yakhe, kumele avikele ivoti yakhe. Kubakhokheli – Umbiko wamakhosikazi munye njalo ucacile uthi. LISIKHULULE LINGASENZI IZIWULA!I!

31 March is the DAY to throw away the old POT!

In the words of WOZA women….
  • Once upon a time in a certain village, Men had a tendency of squandering their money on alcohol, neglecting the needs of their families. Any wife who complained was severely beaten up to silence her. This habit tormented the women - and children began to go hungry. One day the women said, "Enough is enough" and organised themselves. They resolved that the next man to beat up his wife should be tied to a donkey and paraded around the village. A donkey was selected and women agreed that upon hearing the ‘cry’ of one of them, the others would rush to discipline the culprit. Very soon, one man came home whereupon his wife advised him that there was no food in the house. He immediately started to beat her and she cried out. Her friends rushed to the house and tied the man to a donkey and lead it around the village for all to see. So women of Zimbabwe, let us follow the example of our sisters, prepare the donkey, especially for the leaders who are causing torment. The children of Zimbabwe are already going hungry.
  • Ngomnyaka thize kwelinye lizwe kuthiwa kwakulabobaba ababehlala enkomponi. Babephethe amakhosikazi abo ngocuku. Bengahola benganiki amakhosikazi abo imali. Babe zinathela utshwala bezikholisela imuli iswela okudla, imphahla. Amakhosikazi bengabuza batshaywe. Omama bahlangana ngohlupho lolu. Bathi Sokwanele! Omunye waba lombono wokuthi babambane. Ubaba ozabuya kuqala atshaye mkakhe kumele bambambe mambophele edonkini. Lelolanga kwaya ngasifudlana wabuya omunye wenza injayelo kanti kabuzanga elangeni. Amanye amakhosikazi athi esizwa umkhosi omunye wabo esebhulwa, baphuma begijima, bambamba ubaba lo bambophela edonkini batshayela. Idonki labhoda inkomponi yonke. Abantu bebukele. Acina lelo langa ukuhlukuluza amakhosikazi abo. Bomama sokuyisikhathi sokubophela abakhokheli abalocuku, abangananzi imuli yeZimbabwe edonkini!
  • Rimwe gore kune imwe nyika kwaive nana baba vaigara mukomboni. Vaive vasingakwanisi kuchengeta madzimai avo vaivachengeta zvinorwadza vakatambira mari vanga vasingapi madzimai awo mari. Vaive zvidakwa vaipedzera mari yese mudoro. Muri yanga ichishaya zvekudya nezvipfeko. Madzimai avo aiti akabvudza mari airowa. Madzimai akasangana nedabudziko ravo. Vakati Zvakwana. Umwe akave nezano rekuti baba vanouya pakutanga varove mudzimai wavo vanofanira kumubata vamusungirire pa donki. Zuva iroro zvakabva zvaitika umwe akaita semazuva yese. Amwe madzimai vakadzwa mhere umwe wavo akurowa vakabuda vachimhanya vakavabata baba vaya vakamusungirira pa donki. Vakatinha donki riya rakabva ramhanya richitenderera mukomboni yese. Vanhu yakatanga kutarisa rakave zuva rekutanga nekupedzera kunetsa madzimai avo. Vana amai yaanguva yekusungirira vatungamiriri vasingakwanisiku kuchengeta vana veZimbabwe padonki.

After we get rid of the old pot we want a new constitution in 100 days. Women must be fully dignified through equality, freedom, peace, justice, solidarity and democracy.

Translation

Ukuze omama bahlonipheke ngokugcweleyo kumele bathole ukulingana, inkululeko ukuthula, ukwahlulelwa, Ukuzwelana loku kubaluleka.

Kuremekedza madzimai vakafanira kuwana kuenzana, rusununguko, runyararo, justice, kubatana ne democracy.

Uthinte Umfazi - Uthinte Mbokodo
You Strike a Woman and You have Struck a Rock
Waroba Mukadzi - Waroba Dombo

Send your comments to:
Woza Moya P. O. Box FM 70,1 Famona, Bulawayo

This newsletter was printed with funds raised from the 440 km Sponsored Walk from BULAWAYO to HARARE, conducted by WOZA to protest against the passing of the NGO Bill. Thank you for your contribution!!

Visit the WOZA fact sheet

Please credit www.kubatana.net if you make use of material from this website. This work is licensed under a Creative Commons License unless stated otherwise.

TOP