THE NGO NETWORK ALLIANCE PROJECT - an online community for Zimbabwean activists  
 View archive by sector
 
 
    HOME THE PROJECT DIRECTORYJOINARCHIVESEARCH E:ACTIVISMBLOGSMSFREEDOM FONELINKS CONTACT US
 

 


Back to Index

Sungano Yemadzimai (Sisterhood Bond)
Women of Zimbabwe Arise (WOZA)
May 24, 2004

Download this document
- Word 97  version (145KB)
- Acrobat PDF version (78
KB)
If you do not have the free Acrobat reader on your computer, download it from the Adobe website by clicking here.

View the English version
View the Ndebele version


WOMEN OF ZIMBABWE ARISE - WOZA
P. O. Box FM 701, Famona, Bulawayo
By Women for Women and with Women, across Race, Colour, Creed, Class or Political Persuasion. Empowering Women to be Courageous, Caring, Committed and in Communication with their Communities.

 

WOZA SISTERS
SUNGANO YEMADZIMAI

Zita rangu

……………………………………………..…….…………………………..………………

Ndirikuvimbisa kuti ndichabatsirana nemamwe madzimai. Tichabatana mawoko pakurwisa kuti ticherechedzeke pakudzosa Zimbabwe murunyararo, muutongo whakajeka, nebudiriro.

Apo kurwisa kuchienderera mberi ndichayeuka zvinotevera:

  1. Kutaura nokukurudzira mamwe madzimai kuti aite saizvozvo kuti inzvi remadzimai rinzvike. Madzimai aafanirwi kushupika akanyarara.
  2. Mukusanganira nevamwe tichi kurukura nezvinotishungurudza nokusimuka tichiita panekungo gununguna.
  3. Kuva munyaradzi nomuteereri kusimbisana. "Kukurukura kunotapudza shungu nenhamo".
  4. Kuratidzira rudo no kusatya mudzimba medu nemu vavakidzani, ndichibatsira kubvisa kutya muvanhu.
  5. Madzimai, mamai eZimbabwe yose. Saka, ngaa wane chiremera.
  6. Kuva, mumiririri wezvinhu zvisina hukasha, kuratidza vanhu kuti tinogona kugadzirisa nyaya dzinotinetsa kusina vhingamupopoto.
  7. Kuva ne chido chokubatana pakunzvirana nemadzimai anepfungwa dzakafanana.
  8. Kukurudzira zviitiko zvinokururama muna mwari. Nokurarama pakumuziva.
  9. Kumiririra kuva Democratic, nekuzvininipisa mune zvakawanda, zvinobva muvanhu.
  10. "Kurwadzisiwa komumwe wedu, kurwadzisiwa kwedu tese".

Ndinovimbisa!

Ndatsidzira : …………………………………………………………….. Zuva: ………………….....

Mupupuriri : ……………………….……………… Mupupuriri : …..……………......………………

Copyright © 2004

Visit the Women of Zimbabwe Arise (WOZA) fact sheet

Please credit www.kubatana.net if you make use of material from this website. This work is licensed under a Creative Commons License unless stated otherwise.

TOP