THE NGO NETWORK ALLIANCE PROJECT - an online community for Zimbabwean activists  
 View archive by sector
 
 
    HOME THE PROJECT DIRECTORYJOINARCHIVESEARCH E:ACTIVISMBLOGSMSFREEDOM FONELINKS CONTACT US
 

 


Back to Index

Isibopho Sabomama (Sisterhood Bond)
Women of Zimbabwe Arise (WOZA)
May 24, 2004

Download this document
- Word 97 version (145KB)
- Acrobat PDF version (78
KB)
If you do not have the free Acrobat reader on your computer, download it from the Adobe website by clicking here.

View the Shona version
View the English version


WOMEN OF ZIMBABWE ARISE - WOZA
P. O. Box FM 701, Famona, Bulawayo
By Women for Women and with Women, across Race, Colour, Creed, Class or Political Persuasion. Empowering Women to be Courageous, Caring, Committed and in Communication with their Communities.

 

WOZA SISTERS
ISIBOPHO SABOMAMA

Ibizo Lami

……………………………………………..…….…………………………..………………

Ngiyathembisa ukuthi ngizasebenza kanzima ukuthi ngimele njalo ngixhase odadewethu. Ngizakuba lesandla ekuxhaseni odadewethu kumzabalazo, simanyene sizafika kubanga linye lozulu wonke. Simanyene njalo, sizaletha ukuthula, ukwahlulelwa okusobala, le ngqubela phambili ye Zimbabwe.

Njengokuqhubeka komzabalazo wethu, ngizaqhubeka ngilandela izinqumo lezi:

  1. Ngizakhuluma kuzwakale, kumbe santando, ngikhuthaza amanye amakhosikazi ukuthi enze okufanayo. Njalo ilizwi labo lizwakale bangafi bethule. "Umtwana ongakhaliyo ufela embelekweni".
  2. Ukubuthana labanye ngokuthula njalo sixoxa ngokuthi sizakwenzani ngokusihluphayo, kulokuthi sihlale sikhonona kuphela.
  3. Ngibelihlombe lokweyama kulabo abahlukuluzekileyo, njalo ngilalelisise. "Udubo oluchathekelenweyo luba yingxenye".
  4. Ngitshengise uthando lesibindi ngekhaya lesigabeni ukuze ngisuse ukwesaba okusebantwini.
  5. Amakhosikazi ngomama besizwe, ngakho kumele baqakathekiswe.
  6. Ukuba ngummeli wokungabi lodlakela, ukuze abantu babone ukuthi singenelisa ukuhluza okusihluphayo ngokuthula.
  7. Ukudinga kanye lokusekela abanye omama abalombono ofanayo.
  8. Ukwazi lokwesaba uNkulunkulu, kanye lokukhuthaza izenzo eziphakamisa impilakahle yomoya.
  9. Ukukhankasela ukubaluleka ekwenzeni, lokubekezelela imbono lemicabango eyehlukeneyo.
  10. "Ukulimala koyedwa, yikulimala kwethu sonke"

Ngiyathembisa!

Yimi: ………………………………………………… Mhlaka: …………..……..……………….

Umfakazi: ……………………….……………… Umfakazi: …….………...……………………

Copyright © 2004

Visit the Women of Zimbabwe Arise (WOZA) fact sheet

Please credit www.kubatana.net if you make use of material from this website. This work is licensed under a Creative Commons License unless stated otherwise.

TOP