THE NGO NETWORK ALLIANCE PROJECT - an online community for Zimbabwean activists  
 View archive by sector
 
 
    HOME THE PROJECT DIRECTORYJOINARCHIVESEARCH E:ACTIVISMBLOGSMSFREEDOM FONELINKS CONTACT US
 

 


Back to Index
, Back to Inzwa Index

Minister of Constitutional Affairs, Advocate Eric T Matinenga, answers your questions about the Constitution making process in Zimbabwe - Week 4 - Ndebele
Kubatana.net
May 2010

View the listing of all questions and answers here

View week four questions and answers in English here

View week four questions and answers in Shona here

View audio file details

1. Sicela uchasise ukutshiyana kobumeli - kumbe yiPhalamenti kumbe yiSinethi, lokhetho olumela wonke amabandla ngokweluhla kwawo. Kungenzeka na ukuthi nxakulukhetho loMongameli siyevothela lapha esifuna khona?

iPhalamenti yethu ilemizi embili - kuthi eyaBameli kuze eye Sinetha. Umuzi waBameli ulamalunga amakhulu amabili latshumi - 210 kuze iSinethi yona ibe lamalunga angu 93. Kulo muzi amalunga angamatshumi ayisithupha - 60 - bakhetwa nguzulu. Abangamatshumi amathathu lantathu - 33 - ngabokubekwa nje. Kulaba, kule zinkosi ezingu 18 lazo ezabekwa nje.

Kulawa malunga akhethiweyo, isiSekelo sethu soMbuso okwakhathesi sithi sona lo okhethwe nguzulu omnengi kulabobonke, nguye onqobileyo - leyi indlela kanqobile bayithi ngesilungu First-Past-the-Post. Lanxa uthole oXaa abane bebanengi kula banye, nguwe ozamela isigaba ngoba unqobile.

Abanye bathi bona hatshi, le indlela kaqobile kayilunganga ngoba kulamalunga amanengi ePhalamenti leSinethi. Bathi bona kumele amalunga amele izigaba zabo ngobunengi babo Xaa beBandla, hatshi ummeli. Lokhuke kutsho ukuthi uvothela iqembu, hatshi ummeli wesigaba. Iqembu yilo elizakhetha abameli bezigaba. Yikho esigabeni ngasinye, liyabala ukuthi oXaa banengi kanjani, selinikeza izihlalo ngokwanda kwabo Xaa laba.

Lisacabanga ngomnyaka ka1980, savothela iZANU, iZAPU kumbe iUANC. Izihlalo zanikezwa ngokwanda kwabo Xaa qembu ngaqembu. Ngike ngatsho phetsheya ukuthi loba ulabo Xaa abane, unganqoba abancintisayo abalitshumi abathole uXaa oyedwa.

Eyinye inqondo ithi kumbe sihlanganise lezi Ndlela zombili - ekanqobile thatha konke [First-past-the-Post] lale eyobumeli beqembu laqembu [propotional representation]. Lokhu kuyanceda ngoba ozulu abancindezelwayo njengabo mama bengaba labameli kuPhalamenti. Kukanti njalo kungaba lamabandla athize embusweni, kodwa abanye bathi, uhulumende uzaxega. Okunye njalo kungenza oHulumende bomanyano bande. Njengokwazi kwami ngohulumende womanyano esilaye khathesi ulenkinga.

Unhlandla lwesibili lalombuzo yikuxwayisa nje, ngoba uMongameli welizwe ubusa sonke, yikho kuhle ukuthi sivothele loba ndawo esithanda khona kuphela nxa siseZimbabwe. Kunjalonje loba izizalwane ezingaphandle kwelizwe, iSection 23A eyesiSekelo soMbuso iyaqonqosela amalungelo abo ngezombuso.

Ekhethweni lwethu ngo 2008, sasivotha ezigabeni zethu kuma ward, kumbe sivothela uKhancila, uMeli wePhalamenti kumbe u Sinetha. Kodwa amaqembu abusayo bakhuluma ngakho ukuthi uzulu avothele kuPolling Station lapha athanda khona kulo kubanjwa ngamandla ukuvothela lapho okule bhuku lakho.

Ngiyavumelana lendlela le eyokuvotha, ngoba kuveza mgceke ubuqili. Sizwa kuthiwa abanye babe hamba-hamba besiya vota emaWadini atshiyeneyo - kumbe liqiniso, ngamanga, asazi. Inkinga yikwalisa umuntu ukuvotha ngoba engekho endaweni yakhe yokuvotha [polling station]. Kodwa uzulu engavunyezwa ukuvhotela lapha akhona, ubuqili ekhetweni bungehla.

Yikhoke siqondane lokuloba isiSekelo soMbuso esitsha, asiqonde loludaba lokhetho luka nqobile thatha konke kumbe ubumeli ngamaqembu kumbe sisebenzise Ndlela zonke zombili.

Listen - Ndebele

2. Ukuguqula santando kwe siSekelo soMbuso kungavinjelwa kanjani, ikakhulu inguqulo ivame ukusuthisa nje laba abozombusazwe?

IsiSekelo soMbuso simayelana lanamhla, elakusasa lakunaphakade. Yikho uzulu wonke jikelele makaphathise ekulotshweni kwaso ukwenzela sibe lophawu lwethu sonke.

Uma isiSekelo soMbuso silophawu lwethu, kuyahlupha ukuthi sisi guqu-guqule santando. Kodwa njengoba singabantu kazana, kungadingeka sokulaphaya ukuthi sengezelele okwakukhohlakele ngesikhathi siloba lesi Sisekelo soMbuso.

Yebo kungenzeka ukuthi kube lemcijo engaze intshintshwe, kumbe iguqulwe sokulaphaya. Lisa khumbula ukuba isiSekelo soMbuso esalotshwa eLancaster House sagcina amalungelo abelungu.

IsiSekelo soMbuso singaba lomcijo wokuvimbela inguqulo. Njengesakhathesi, kuntshitshwa nje nxa kulamalunga amabili esibeni olulabathathu abavumayo ukuthi sintshitshwe. Ekulobeni isiSekelo soMbuso, masinanzelele ukuba eminye imcijo - kumbe sithi amalungelo kazulu - avele engantshintsheki, kumbe aguqulwe ngokhetho lwesiphangi-phangi iReferendum.

Bantu, laba abazombusazwe bavame ukubamba-bamba ingwalo ukusuthisa intando yabo. Kule ndlela ezintathu ezingababeka emfolweni:

  • Okukuqala: masenze eminye imcijo ibe lukhuni ukuguqula
  • Okwesibili: eminye imicijo efana lamalungelo oluntu makabe yinxenye yeSisekelo soMbuso.
  • Okokucina: uzulu makabe lobuntu, imvelo kumbe lothando lukunanza isiSekelo soMbuso.

Listen - Ndebele

3. Kanti isiSekelo soMbuso siza jezisa njani laba abobu dhlwangu- dhlwangu?

Mina ngithi imithetho esilayo khathesi ilendlela ezithize zokuqondisa lezi zigebengu zombusazwe. Akudingi isiSekelo soMbuso esitsha.

Kodwa masinanzelele siqakathekise lesi sifo kusisebelo soMbuso ukwenzela uzulu jikelele azi khuze. Mina ngilomcabango wokuthi kube lesahluko sodaba olwedlulayo - iTransitional Chapter - ngoba sokusisa ukuthi bekulo dlakela yikho sikuqakathekisa okwakhathesi.

Listen - Ndebele

4. Kanti laba abavelelwa ludubo lodlakelo, bazabhadalwa na?

Umthetho esilawo khathesi uyenelisa imbadalo yalabo ababhidlizwa. Kodwa phela imbadalo luhlandla lakuqala nje.

Okokuqala: isiSekelo soMbuso masiqakathekise ukuba ilungelo linga bhidlizwa, yikho akube lemvikelo esemthethweni.

Okwesibili: Thina amaZimbabwe yikho esehluleke khona. Akucubungulwe ukubhidlizwa kwala malungelo. Wonke olecala afakwe emthwethweni, hatshi okwakhathesi okulobandlululo.

Okwesithathu: makube lendlela ezijiyileyo zembadalo eyaba bhidliziweyo. Yebo singacubungula, kodwa nxa kungela mbadalo lokuletha lezi zigebengu emadaleni womthetho, ababhidliziweyo bazabalokho belembuzo.

Listen - Ndebele

5. Umbuzo wanamhlanje ubuzwe ngabambalwa: uReason, uRobert, uKudzai laye uGift. Bathi bona chasisa MnuMzana - isiSekelo soMbuso logwalo lokuqala - iDraft Constitution - siza kuthiwani? iPhalamenti ingasala lesiSikelo kodwa uzulu asithande, kumbe uzulu athi hatshi, iPhalamenti isithi ye!

Imvelo yokwakha isiSekelo soMbuso iku Article 6 ye siVumelano samaBandla woMbusazwe - iGPA.

Uhlandla esikilokhona manje ngelokuya emaphandleni - bengingakutshongo lokhu, kodwa sesi khangelane lakho.

Sesivela ebantwini, sizakuba lomhlangano wesibili walabo abalophawo lwesiSekelo soMbuso. Leli lithuba lokucazulula iDraft yethu - kumbe sithi uGwalo lokuqala lwesiSekelo soMbuso. Isithelo lesi sihanjiswa ke ePhalamenti ukuya cutshungulwa lokuthintithwa.

Ngemva kwalohkhu, uzulu lamaZimbabwe jikelele bazanikezwa ithuba loku votha ekhethweni lombane - iReferendum - ukukhangelisisa ukuthi yikho yini esakutshoyo na?

Uzulu engavuma, isiSekelo soMbuso sehlandla lakuqala siza fakwa egwaleni lika Hulumende - igazette - lePhalamenti layo izasembatha okuse mthethweni ukuze ibe yiConstitutional Bill ecutshungula lokuvunywa yiPhalamenti.

Kodwa kungaze kuphazanyiswe lawa manyathelo, umsebenzi lo kawupheli. Umzekeliso: umhlangano wesibili walophawo lwesiSekelo soMbuso bangaze bathi ayisikho okwatshiwo nguzulu, akusadingi ukuhambisa lolu gwalo ePhalamenti.

Asithi kumbe ugwalo lolu luyePhalamenti, abahloniphekayo laba balufihlize, luzakwaliwa nguzulu ekhethweni lombane iReferendum. Engikutshoyo lapha yikuthi amahlandla amane lawa engafihlizwa, akusela siSekelo soMbuso esitsha.

Listen - Ndebele

Visit the Kubatana.net fact sheet


Audio File

Please credit www.kubatana.net if you make use of material from this website. This work is licensed under a Creative Commons License unless stated otherwise.

TOP