THE NGO NETWORK ALLIANCE PROJECT - an online community for Zimbabwean activists  
 View archive by sector
 
 
    HOME THE PROJECT DIRECTORYJOINARCHIVESEARCH E:ACTIVISMBLOGSMSFREEDOM FONELINKS CONTACT US
 

 


Back to Index
, Back to Inzwa Index

Minister of Constitutional Affairs, Advocate Eric T Matinenga, answers your questions about the Constitution making process in Zimbabwe - Week 3 - Ndebele
Kubatana.net
May 2010

View the listing of all questions and answers here

View week three questions and answers in English here

View week three questions and answers in Shona here

View audio file details

1. Namhlanje umbuzo wethu uvela kuzulu kaZimbabwe jikelele, loSomar laye. Amalungelo ethu azavikelwa na esi Sekeleni soMbuso esitsha?

Zwanini phela, yini elizakwakha isiSekelo soMbuso, hatshi mina. Umbuzolo udinga imcabango yami mayelana lokuvinjelwa kwamalungelo oluntu. Lokhu kuyangijabulisa.

Nxa sibheka loludaba lwokuvikelwa kolungelo loluntu, masi qakathekise imvikela le phakathi langaphandle kwesiSekelo SoMbuso.

Okokuqala - nxa ubheke imvikelo yamalungelo oluntu, uqakathekise ukuthi amalungelo akwanise ukuvikelwa emadaleni omthetho.

Okwesibili - ababusayo bengaze bakwanisa ukubhidlisa amalungelo aqakathekiswa yisiSekelo soMbuso. Abathungameli bavame ukunika izizatho ezinengi-nengi ukubhidliza lawa malungelo. Ngakhoke likhangelisise ukuthi izizatho lezi zikhitshwe kumbe zibe nlutshwana.

Okwesithathu - isiSekelo soMbuso senze kungabi lula ukuntshintsha amalungelelo oluntu. Asiboneni ukuthi aba busayo, kumbe iPhalamente bengabi lethuba lokuntshintsha-ntshintsha lesiSekelo.

Okokucina, nxa kuzakuba lesiSekelo soMbuso esilamalungelo esivikelwa ngamadale, makube lengatsha ezincedisa ukuhlonitshwa lokuvikelwa kwala malungelo. Njengathi lapha eZimbabwe, sizamele siqakathekise iHuman Rights Commission, iGender Commission iAnti Corruption Commission, leElectoral Commission. Ama commission la azanceda ekuvinjelweni kwamalungelo oluntu okuse mthwethweni.

Ngaphandle kwesi Sekelo soMbuso, singenzani njengozulu ukuvimbela la malungelo?

Okokuqala, imithetho yethu ilotshwa ngabalutshwane, ngakhoke asizame ukuthi izwisiseke nguzulu jikelele. Umuntu munye ngamunye kabe lelungelo akwanisa ukuthi nxa libhidliziwe, abelethuba lokudinga uncedo edaleni loMthetho.

Okunye yikhuthi masibe lomkhuba okwazi amalungelo ethu, lakanye umuntu wonke athokozele ukunanza la malungelo - ezikolweni kumbe emasotsheni.

Listen - Ndebele

2. Sizakwenza njani ukuthi isiSekelo soMbuso sinanzwe nguzulu kaZimbabwe jikelele, lalabo abakuHulumende loMongameli weLizwe - labanye nje ukuthi benga bhidhlizi?

Isahluko 30 sesiSekelo soMbuso sivumela uMongameli welizwe - kumbe esabusa, lanxa esetshiye umsebenzi - ukuthi abambe butshapha amalungelo oluntu. Yikhoke asizibuzeni ukuthi sifuna kuhlale kunje na kweSekelo soMbuso wethu?

Yebo asiqakathekise ukuthi ubuqholo bube bulutshwane. Masithi fahla fahla ngodaba lwengatsha ezintathu zikaHulumende esathi zona ziyelusana, ukwenzela ukuthi umbuso umgaphathwa ngumuntu oyedwa.

Nxa ubheke ingatsha zikaHulumende lezi ezelusanayo, sinanzelisise umthetho weSekelo soMbuso ongakwanisa ukumisa uMongameli weLizwe phambi koMthetho wePhalamenti.

EsiSekeleni soMumbuso esilaso khathesi, umthetho lo ulodubo. Kuyahlupha ukumisa uMongameli weLizwe phambi koMthetho wePhalamenti. Yikho sisithi isisekelo soMbuso kasiqakathekise udaba lamalungelo oluntu, lokunanza nje isiSekelo. Lapha sitsho wonkumuntu jikilele - uMongameli, uPrime Minister lamaLunga akhe ePhalamenti.

Listen - Ndebele

3. Namhlanje kubuze abambalwa, kuhlanganisa uPrimrose, UFreddy, uOnai laye uClark. Bathi bona amalungelo abagogileyo, izitabane labanye abangama qembu amancane - azananzwa njani esiSekeleni soMbuso?

Ngizakuthi fahla fahla ngendlela ezimbili - enye ngebamba konke nje, kukanti enye iqondane lelizwe lethu le Zimbabwe.

IsiSekelo soMbuso soqobo siqakathekisa ukulingana kukazulu emthethweni. Yikhoke sisithi amalunga wonke oluntu avikelwa ngumthetho, kodwa siyakwazi ukuthi amanye amaqembu athize asengozini.

Singavikela njani amaqembu la? Kule Ndlela ezintathu - umzekeliso aba gogekileyo: Okokuqala, kufanele sibone ukuthi amaqembu la angagcinelwa na izihlalo ePhalamenti.

Okwesibili: kufanele kube lembali eqakathekisa amalungelo amaqembu ayevele encindezelwe.

Okwesithathu: ingatsha leziya - oGender le Anti-corruption commission - zinganceda kakhulu ukwelusa amalungelo amaqembu ancindezelweyo.

Listen - Ndebele

4. uKudzie uyabuza namhlanje uthi: oMongameli bakaHulumende woManyano baza kwenza na ukhetho kungela siSekelo soMbuso esitsha?

Mangichasise: isivumelwano soManyano sithule zwi! ngodaba loKhetho.

Kodwa wothi ngiphendule umbuzo. Uzulu kaZimbabwe kavume ukuthi isiSekelo soMbuso simqoka. Ekudingeni uzibuse omuhle, masi qakathekise isiSekelo soMbuso esitsha. Lesi siSekelo sifanele sichasise izahluko zonke, lokhu kuqakathekisa ingatsha eziphakamisa uluntu lwesiSekelo - lokhu kuzasinika ukhetho oluhle lolukhululekileyo.

Sisakhuluma ngokhetho, ugatsha oluqakathekileyo yiElectoral Comission. Asike sithalaze ngezemvelo zeSisekelo soMbuso - hatshi muva kakhuku, kodwa ukhetho luka 2008. Kwakulo kuthula, uzulu engethuki. Kwathi ngoJune, yayi siimpi. Nanzelisisa ukuthi ngoMarch kusiya kuJune 2008, umthetho woKhetho kawu ntshintshanga ngitsho nje. Yiko ngibuza ukuthi ngani uKhetho lukaMarch lwaluthule kodwa uJune kulo dlakelo? Impendulo: ubuntu obuhambelana leSisekelo soMbuso babungekho.

Yikhoke isiVumelwano sikhuluma ngakho kuArticle Ten, siqonqosela ukuthi amabandla wonke ancede ngomumo wokuthula ngezom' buso. UArticle Eleven ubamba ngamandla ababusayo ukuthi bagcine umbuso womthetho, isiSekelo soMbuso leminye imithetho. kuArticle Thirteen ingatsha zikaMongameli loHulumende mazikhonze iZimbabwe hatshi amabadla ezombuso. Ingatsha lezi kudinga zifundiswe kutsha, kumbe amalunga azo aqhatshwe kutsha.

Bantu, akukho enqondweni yami ukuthi lesi siSekelo esitsha siza khafulwa ekhethweni leReferendum. Kodwa kungenzakala, sizamele selamane lalesi esidala ekhethweni.

Okwakhathesi, kuyathokozisa ukuba iHuman Rights Commission, iZimbabwe Elections Commission lezinye ingatsha ziyinxenyi yesiSekelo soMbuso okwakhathesi. Kodwa lisa cabanga ukuthi ngo 2008 iZEC yavoxa ukhetho. Kwathi ngo June 2008 - yaba yinkeme nkeme, inxaba nxoza! Yikho ke, singaba lokhetho ngesi Sekelo soMbuso sakudala, kodwa kungaba ngcono kwenziwe ngesitsha.

Listen - Ndebele

5. uShame namhlanje ubuza ethi: kungathenjiswa na ukuthi laba abaphathe intambo kuGovernment kabasoze basi hlukuluze? Amasotsha angavinjelwa njani yisiSekelo soMbuso ukuthi bengeyami kuzombuso zwe?

IsiSekelo soMbuso esilaso okwakhathesi sila maService kumbe ama Executive Commission - lezi zingatsha zamaPholisa, amaSotsha laboMantshingilane bemaJele. Siyazi futhi kulalabo abasebenza okufihlekileyo - iCIO - abangavezwa esiSekeleni soMbuso - lokhu kunika isimo sokucatsha-catsha okungalunganga.

Nanzelisisa ukuthi amaService Commission kulo umnuSihlalo oyedwa nje - uChair we Public Service Commission. Kuyadanisa ukuthi kungani amandla wonke enikezwa umuntu oyedwa? Kulesizatho sokuba amandla la aphungulwe.

Sisatshonje ngokwelama ngezom' busazwe, siyazi ukuthi amaPholisa, amaSotsha laboMantshingilane bemaJele bavele bathi bakhonza yona iZANU-PF kuphela. Lokhu kulihlazo, ngoba bafanele basebenzele wena,mina lozulu wonke jikelele hatshi iZANU-PF kuphela. Kuqakathekile ukuthi isiSekelo soMbuso sichasise ukuthi laba afuna ukuncintisa ezombuso kabatshiyane lokwesibutho, isipholisa kumbe okwama jele.

Sike sithi fahla umbuzo wokuqala ochasisa ukuthu ingatsha lezi zika Hulumende mazi lungisiswe. iArticle Thirteen yesi Vumelwano ifanele ibekwe esiSekeleni soMbuso ukwenzela ukuthi bonke abafuna ezombusazwe batshiyane lesiButho kumbe isiPholisa.

Listen - Ndebele

Visit the Kubatana.net fact sheet


Audio File

Please credit www.kubatana.net if you make use of material from this website. This work is licensed under a Creative Commons License unless stated otherwise.

TOP