THE NGO NETWORK ALLIANCE PROJECT - an online community for Zimbabwean activists  
 View archive by sector
 
 
    HOME THE PROJECT DIRECTORYJOINARCHIVESEARCH E:ACTIVISMBLOGSMSFREEDOM FONELINKS CONTACT US
 

 


Back to Index
, Back to Inzwa Index

Minister of Constitutional Affairs, Advocate Eric T Matinenga, answers your questions about the Constitution making process in Zimbabwe - Week 2 - Ndebele
Kubatana.net
May 2010

View the listing of all questions and answers here

View week two questions and answers in English here

View week two questions and answers in Shona here

View audio file details

1. Udaba lwophawu lwomhlabathi luza kuthiwani esiSekeleni soMbuso esitsha seZimbabwe?

Umbuzo lo udinga imcabango yami kodwa phela isiSekelo ngesikaZulu jikelele, hatshi esami. Kodwa njengoba lami ngiyisizalwane seZimbabwe, nankuke engikucabangayo.

Kule ndlela ezintathu ezimayelana lwophawu lwomhlabathi eZimbabwe. Eyokuqala ihambelana lokuhluthuna umhlabathi wokulima lokwakha imizi. Lokhu kwenziwa ngencwadi yocelo iOffer letter. Iyacasisake lencwadi ukuthu uHulumende engangithathela mgceke lomhlabathi santando. Umhlabathi lo ngoka Hulumende, kutshoke ukuthi ophetheke lencwadi yocelo angeke acelese endaweni le ngobavele ingasiyo yakhe.

Indlela yesibili kuthiwa umhlabathi ngowethu sonke esabeleni sakozibani. Kutshoke futhi lapha ukuthi uphawo luya xega ngoba umhlabathi ngoka manisiphala, thina yikulima lokuhlakula nje.

Indlela yesithathu kulapha uphawu luyincwadi esemthethweni - title deeds - umnikazi engenza santando ngendawo yakhe. Kodwa qaphela ukuthi nxa uHulumende ethandanje, engathatha santando alahlele eceleni nje lencwadi esemthethweni.

Yikhoke nxa sikhangelisisa lezindhlela ezintathu, masi qaphele udabalwophawu, ukwenzela phela ukuthi silime sicelesile singela valo lukuthathelwa. Ngeyinye indlela siqakathekisa umnotho hatshi uphawu.

Listen - Ndebele

2. Kungenziwa njani ukuze iCOPAC ingelamani lamaqembu awozombuso?

iCOPAC lugatsha lwabameli bePhalamende abalomlandu wokuphathisa eku bhalweni kweSisekelo soMbuso kaZimbabwe. Liqembu elilamalunga amatshumi amabili lamhlanu okuthiwa yiParliamentary Select Committee. Amaqembu omathathu abusayo, lenkosi eyodwa baku committee le. iMDC-T imelwe ngabantu abalitshumi lamunye; iZANU-PF ilabalitshumi kuze iMDC ilabathathu.

Kulomcabango lapha wokuthi Inhlanganiso le inceda ukuthi umlandu weSisekelo soMbuso ucazululwe kuhle okulungele uzulu wonke, hatshi amaqembu abusayo kuphela.

Ngaphandle kweCOPAC, kule Steering Committee le Management Committee - lokhu futhi kunceda ukuthi umsebenzi weCOPAC ukhangelisiswe ngu mpukunyoni konke kubese gcekeni.

Listen - Ndebele

3. Umbozo wanamhlanje uvele kubalaleli beMutare, eChipinge lendawo ezitshiyeneyo. Bathi bona: uzulu kazana uzavikelwa na ukuze akhululeke ukutsho imcabango yakhe ngeSisekelo soMbuso esitsha? Sitshonjalo nje ngoba sokulo kwethuselana kwezinye izabelo!

Uzulu ulokhe elovalo ngenxa yesehlakalo sokhetho luka June 2008. Kodwake iCOPAC ithembisa ukuthi umhlangano munye lamunya, kuzalinda amapholisa amahlanu. Uxolo yikuthi nxa umhlangano usaqoqwa, kumbe usuphelile, angeze ngilithembise lutho.

Kodwa ngilethemba lokuba abamaqembu ezombuso - sitshonje lalabo abajayezwa ubudhlwangu dhlwangu - bazakhuza abasekeli babo. Mana ngichasise sobala - akudingi ukulahlekelwa yimpilo ufela owezo' mbuso. Kumbe uthunyiwe, kumbe yikuzenzela, ungaqedi isikhathi sakho. Uyazi, nxa umuntu lowa esebusa, uzakukhohlwa.

Ngengeze ngisithi ngilethemba lokuba amaPholisa abala mcabango wokuthi kulamaqembu azilayo! Hatshi, umuntu wonke makabekwe phansi komthetho owodwa. Ngithemba ugatsha lokuPhephisa loku Khumisana umlotha liza nceda ukucitsha umlilo wodhlakela.

Listen - Ndebele

4. Namhlanje kulabambalwa ababuze lombuzo - uWellington loKudzanyi labo. ISisekelo soMbuso sizakuthini ngaba ngqongqotshe - singathi iminyaka lamahlandla kaMongameli, kumbe silo Mongameli lomngqongqotshe wabaphathintambo?

Umbuzo lo udinga imcabango yami kodwa phela isiSekelo ngesikaZulu jikelele, hatshi esami. Kodwa njengoba lami ngiyisizalwane seZimbabwe, nankuke engikucabangayo.

IsiSekelo sakhathesi siloMongameli olamandla uqobo, okusolwa ngabanengi. Isivumelano seGPA sengeza Umngqongqotshe wabaPhathintambo, kodwa amandla abo bobabili kachasiswa sobala. Kusekelo soMbuso esitsha nxa bezabusa bobabili, chasisani amandla abo ukuze kungabi lempazamiso ekhona khathesi.

Njengokubona kwami, ubuyanga belizwe lethu kusipha umthwalo onzima ukuthi kube lenkunzi ezimbili esibayeni! Hatshi, intando ngekazulu, kodwa amandla abo kabe sobala.

Kungenani, amahlandla ombuso wabo bobabili kabe malutshwana. isiSekelo sethu siqaphele ukuthi amandla angagonwa ngumuntu munye. Akube lendlela zokukhuzana embusweni, yikho ngiqakathekisa ukuthi sicabange ngodaba lolu kahle. Ngensuku ezedluleyo, besekusiba lokugona - gona kwamandla, kantike mina ngithi akube lokwabelana amandla ezabelweni laboManisiphala.

Okweminyaka yokuzalwa koMongameli kumbe Umngqongqotshe wabaPhathintambo - mina owami uvaliwe. Abanye bathi umthungameli engathiwa kaphumule nguzulu, kutsho ukuthi usehluleka. Yikho uzulu esithi iminyaka yokuzalwa kayi qakathekiswe embuseni. Asinanzeni ukuthi kulababusa kuhle baze bakhokhobe, kodwa asiqakathekise ukuthi 'oBusa Ngize Ngife' baluhlazo!

Listen - Ndebele

5. Namhlanje uMashasha ubuza ethi: ngumthetho bani ongalungiswa ukuthi abaMeli bePhalamende bananze izabelo zabo? Nxa umsebenzi ubehlula, kungenzeka na ukuthi kube lokhetho lokuba xotsha?

Umbuzo lo udinga imicabango yami. Kule mihlubulo emibili lapha: kulokwehluleka ukuqondane leqembu lakhe lweze mbuso, sokusiza ukwehluleka okumayelana lePhalamende.

Umhlubulo wokuqala kulethuba lokuthi umongameli weqembu uyenelisa ukucela uMongameli weParliament [Speaker] ukuthi uzibani, umsebenzi usumehlula sesimxotshile. Sokudinga ukuthi kube lokhetho kutsha. Inkinga lapha yikuthi umongameli weqembu nguyolamandla, hatshi uzulu. Mina gibona kufanele ukuthi la amandla makanikwe uzulu. Okunye lapha yikuthi uzulu okhethayo makavunyezwe ukuthi uMmeli wesabelo ePhalamende angantshintsha iqembu, isiSekelo soMubuso kasi vumeze uzulu ukuthi abuzwe imicabango yabo.

Kodwa nxa kuthiwa uMmeli wesabelo ePhalamende sesehlulwa ngumsebenzi, kuyahlupha ukwazi isilinganiso sokwehluleka kwakhe. Umzekeliso: nxa uMmeli engathengi amabhuku esikolo sesabelweni, yikungakwazi na umsebenzi? Kumbe uyehluleka khona ukuletha imithi ezibhedlela!

Kodwa izizatho zingaba nengi ezingenza uMmeli ahluleke, yiko umzekeliso wakhona ungasi tshayisa makhanda!

Listen - Ndebele

Visit the Kubatana.net fact sheet


Audio File

Please credit www.kubatana.net if you make use of material from this website. This work is licensed under a Creative Commons License unless stated otherwise.

TOP