THE NGO NETWORK ALLIANCE PROJECT - an online community for Zimbabwean activists  
 View archive by sector
 
 
    HOME THE PROJECT DIRECTORYJOINARCHIVESEARCH E:ACTIVISMBLOGSMSFREEDOM FONELINKS CONTACT US
 

 


Back to Index
, Back to Inzwa Index

Minister of Constitutional Affairs, Advocate Eric T Matinenga, answers your questions about the Constitution making process in Zimbabwe - Week 1 - Ndebele
Kubatana.net
May 2010

View the listing of all questions and answers here

View week one questions and answers in English here

View week one questions and answers in Shona here

View audio file details

1. Umbuzo wanamhlanje uqondane lomladu wesisekelo sombuso kazulu we Zimbabwe.Umahluko ungaphi lesisekelo seqembu labontanga kumbe iqembu lenguqu?

Yiwo umbuzo wanamhlanje. Ngoba uqakathekisa imithetho yonke isisekelo seqembu sibusa nje amalunga eqembu lelo. Ngiyabona ukuthi umbuzo wanamhlanje uvela eSakubva eMutare. Nanku 'mzekeliso nxa kumbe iqembu lezimbongi zeSakubva zile sisekelo sayo. Mina njengoba ngihlala eHarare angisolunga laleli 'qembu lezimbongi. Kungakho ke akudingi ngibuswe yisisekelo sombuso wabo. Kodwa isisekelo sombuso we Zimbabwe sibamba umuntu wonke jikelele kumbe lilunga leqembu leSakubva kumbe yisizalwane se Zimbabwe.Yikho ukuqakatheka kombuso lowo.

Listen - Ndebele

2. Namhlanje uKudzi ufuna ukwazi ukuba lomsebenzi okwakha isisekelo sombuso we Zimbabwe uyaqala lokuphela nini?

Kungani kulokhu kulokudonda donda kwalo'msebenzi. Hatshi ukwakha isisekelo sombuso asosenzakalo sosuku olodwa. Kulokunengi okwenziwayo ukulungiselela lomsebenzi omkhulu. Isivumelwano sika September 2008 sachasisa indlela yalo'msebenzi. Ngo February uHulumende womanyano wafungiswa kwasokuba le sivumelwano sokulungisisa iqembu lokuqoqa lomsebenzi esingathi ngesikhiwa iSelect Committee. Ngo July 2009 liyakhumbula ukuthi kwaba lodlakela endlini yomhlangano omkhulu owenziwa yilaba 'bantu ababezohlala emhlanganweni wokulungiselela isisekelo. Liyakhumbula ke ukuba abameli bamabandla wonke abusayo bobathathu baqonqosela ukuthi lomsebenzi kawubuyeli emuva. Yikho okwakathesi kuyajabulisa ukuthi lomsebenzi usuqhubeka. Kulandela umhlangano 'mkhulu wokuqoqa wophawo wesisekelo sombuso esingathi ngesikhiwa iAll Stake Holders Conference kwadingisiswa izinjongo lezahluko zesisekelo labantu abafanele babeyibo ababhalayo bexoxa emizini ngodaba lombuso. Okuyabe kutshiwo nguzulu kuzabhalwa kulungisiswe yizazi zomthetho wesisekelo sombuso. Ukwenzela ukuthi kuphume intando kazulu hatshi intando kaMatinenga, kumbe yintando kaTsvangirai kumbe yintando kaMugabe loMtambara. Kuzakuba lomhlangano wesibili owabantu abalophawo wesisekelo kumbe sithi iAll Stake Holders Conference.Nxa sekuvumelweno kuzaba lokhetho lokuvuma kumbe ukwala lesi 'sisekelo sakuqala. Sicabanga ukuthi nxa sokuzafika uApril ngo2011 isisekelo sombuso sizaba sesilungisiwe.

Listen - Ndebele

3. Namhlanje uPhilbon ubuza esithi kanti iKariba Draft yona ilani lokwenza kwesisekelo sombuso weZimbabwe.

Hatshi iKariba Draft kayiqakathekiswa ekwakheni isisekelo sombuso weZimbabawe. Isivumelwano phakathi kwamaqembu abusayo yikuthi labo abazaxoxa lokuvakatsha lokudinga izifiso zikazulu bazasebenzisa imbuzo, izinjongo lezahluko ezavunyelwanayo. Hatshi iKariba Draft.Uzulu labantu kabakhululeke yikho okutshiwo nguHulumende kamanyano, uzulu uzakhuluma intando yakhe lemibono yakhe emhlanganweni wesisekelo sombuso. Nxa laba 'badingisisayo befika ezigabeni zenu.

Listen - Ndebele

4. Umbuzo wanamhlanje uthi wona komthwakazi lasenkabazwe yeZimbabwe uzulu uzavuma Na isisekelo sombuso nxa ukwabelana kwamandla kungaqondanga kuhle esingathi ngesikhiwa iDevolution of Power.

Umbuzo lo uqondane mayelana lokuthi abakamthwakazi labasenkabazwe bafuna isisekelo sombuso esibanikeza uzibuse oqotho. Asichasise ukuthi uzibuse wezigaba zonke jikelele hatshi okamthwakazi kumbe oweJawunda kumbe lako Titshi uqondane lani. Okuqakathekileyo yikuthi uzulu wonke jikelele kufanale achasise indlela ayibonayo ngozibuse esisekeleni sombuso. Engikutshoyo lapha yikuthi uzibuse esigabeni sakho kawuqondane lomnotho, lombuso oseduze kwakho. Kumbe ngesikhiwa iLocal Authority, or Local Governace.Esilakho khathesi ngumbuso ovela phezulu hatshi umbuzo kazulu. Osibalukhulu bezigaba oGovenor, umphathintambo wezabo manisipala uMinister we Local Government bonked bagcotshwa NGU Mongameli welizwe. Zonki 'zimali izithelo zikazulu ziqala ziye phezulu. Akula kwabelwana komnotho ukwakha kwempilo kazulu okuqondalane lesigaba sakho. Yikho nxa sesixoxa ngokwabelana komnotho lombuso esisekeleni sombuso kufanele wena uchasise ukuze uzwisise ukuthi isisekelo sombuso sizawuhambisa njani lomsebenzi.

Listen - Ndebele

5. Kutshoni ukuba yisizalwane seZimbabwe. Ukuba yisizalwane ngenzalo kumbe iCitizenship by birth kuzacutshungulwa kanjani esisekeleni sombuso?

Ukuba yisizalwane seZimbabwe kutsho ukuba lophawu lwesizwe kumbe sithi inkaba yakho isemhlabathini kwelakwethu. Kumbe wazalelwa lapha, kumbe amazali bakho, kumbe okhulu bakho bazalelwa eZimbabwe kutsho ukuthi uyisizalwane seZimbabwe. Abanye babuza besithi umthetho onanza ukuhlala okwenze eZimbabwe mayelana lokuthi kumbe vele usebenzela lapha kulohlupho Na. Uqondane lokuba yisethekeleli kumbe abazali bakho abavelelanga lapho bavela eMalawi, Zambia kumbe eMozambique. Inengi lalaba bazalwa eZimbabwe kodwa ngokhetho oludlulileyo ngo2008 badedelwa baliswa ukuvota ngesihluku. Kulezizalwane zalapha ezisebenza ngaphandle komhlaba kumbe phetsheya e diaspora labo bayaliswa ukuvota. Kuyayangisa ukuthi wonke lomuntu ngomnyaka kazibuse ngo 1980 wavumezwa ukuvota. Kodwa ngenxa yokuthi khathesi sokulamaqembu aphikisayo sebesaliswa ngoba kuthiwa asozizalwane zeZimbabwe. Isisekelo sombuso weZimbabwe kasicazululwe silungisiswe lomlandu uqakathekile ukuthi wonke umuntu ozalelwe kumbe nguye, kumbe ngukhokho wakhe, ugogo wakhe, ngukhulu wakhe yisizalwane seZimbabwe. Laba abasebenza phetsheya kababe lemvumo yokuba lama passport abo abawafunayo babe lethuba lokuvota ngoba yisizalwane zeZimbabawe.

Listen - Ndebele

Visit the Kubatana.net fact sheet


Audio File

Please credit www.kubatana.net if you make use of material from this website. This work is licensed under a Creative Commons License unless stated otherwise.

TOP