THE NGO NETWORK ALLIANCE PROJECT - an online community for Zimbabwean activists  
 View archive by sector
 
 
    HOME THE PROJECT DIRECTORYJOINARCHIVESEARCH E:ACTIVISMBLOGSMSFREEDOM FONELINKS CONTACT US
 

 


Back to Index

Assisting boys in need - Interview with Tarupiwa Nhunge, Matron, St Josephs House for Boys
Upenyu Makoni-Muchemwa, Kubatana.net
April 22, 2010

Read Inside / Out with Tarupiwa Nhunge

View audio file details

Tarupiwa NhungeMrs Nhunge has worked with St Joseph's House for Boys since 2007.

How do the boys end up at the Home?

Vamwe vanouya kubva mustreet, vachiuya nevekuchildline. Vamwe tinopuwa neveSocial Welfare, asi vazhinji tinopuwa neEmerald Hill Children's Home, neHarare Children's Home neUpenyu HutsvaChildren's home. Kana vana vapa10 year's vanouya kwatiri. Asi its specifically boys. Listen

Some of the children come from the street, through Childline or the Department of Social Welfare. Most of them come from children's homes especially Emerald Hill, Harare Children's Home and Upenyu Hutsva Children's Home. When they reach ten years of age, they come to us. Its specifically boys who come here.

Where do the boys go to school?

Tinovatsvagira kuzvikoro zvirimunaraunda. Vazhinji vanobva kuEmerald Hill, vanenge vakatsvagirwa ku St John's. Kana kuine vamwe tinovatsvagira paAllan Wilson ne Prince Edward. Zvinoenda nekugona kwemwana. Kunoita vamwe, a few, vekuti sponsor anoti 'handidi kuti mwana aende paAllan Wilson kana paPrince Edward', wovatsvagira kumaPrivate Schools. Tinoshanda neveChrist Ministries iripaseri peShow Ground.

We try to find the boys places at schools that are close to us. Most of the boys who come from Emerald Hill will already have places at St John's. It depends on how well the child does in school. Then there are a few whose sponsors will find them a place at a private school. In all of this we work with Christ Ministries, which is behind the Show Grounds.

How many boys live here?

Capacity yedu i55. Tinogona kudarika, pamwe vanogona kuwanda kusvika kuma 60.

Our capacity is 55. Sometimes we go over this, and can have up to 60 boys.

What challenges are you facing?

School fees hatinmboiwane. Ndoyandingati ichallenge yakakura. Kana takunonyora, tinoshaya maexamination fees. Tine dambudziko remauniform. VeSt John's vanobvako vakachengeteka nemaSister ekuEmerald Hill. Masister aya vanoramba vachibatsira vana varikuno. Vakomana vanoenda kuAllan Wilson, vanenge vasina mauniform. Vanototambura zvekuti mamwe maschool days vanotorova nekuti vanenge vasina mauniform. Rimwe dambudziko nderemari. Hatina vanhu vanotipa mari. Tinotoita mari yekukumbira. Mastaff edu anoshanda pasina masalaries, tichizosvika pakuti tinogara tisina zvashose. Listen

We are having trouble with school fees. That is what I would say is our greatest challenge. When the boys are ready to write exams we are unable to pay their examination fees. Another challenge that we face is that of providing school uniforms for the boys. The ones who come from Emerald Hill usually have everything that they need. The Sisters there do a very good job of taking care of them. But our boys who go to Allan Wilson sometimes have to miss school because they don't have the right uniform. Another challenge we face is that of money. We find that our staff members have to go for several months without salaries.

Do you give the boys support after they leave the home?

Ipapo pane challenge, ndingati hangu veChild Protection, vane kaprogramme kavanoita keReunification. Saka isu takupotawo tichitsvaga hama dzemwana, tichimukurudzira kuti ashanyire hama dzake, kuitira kuti paanenge abuda anoenda kuhama dzake. Vazhinji vanege vasina kwekuenda. Vanobatsirwa nevekumachurch, asi havasi vese. Tinowana vanwe vasina kwekuenda. Listen

That is one of our difficulties. Child Protection Services is running a programme where they reunite children with their families. We try to find the boys' families and encourage them to visit them, so that when he leaves us he has somewhere to go. Some boys are helped by Churches whose members take them in. Most boys, however, have nowhere to go.

Visit the Kubatana.net fact sheet


Audio File

Please credit www.kubatana.net if you make use of material from this website. This work is licensed under a Creative Commons License unless stated otherwise.

TOP