THE NGO NETWORK ALLIANCE PROJECT - an online community for Zimbabwean activists  
 View archive by sector
 
 
    HOME THE PROJECT DIRECTORYJOINARCHIVESEARCH E:ACTIVISMBLOGSMSFREEDOM FONELINKS CONTACT US
 

 


Back to Index

Mweya toyitoyi - The spirit of protest
G.O.D. Obori
June 2008

View this piece on the Poetry International website

Listen

View audio file details

Tora mupanjere svina ugosveta zivo
Suwo renduramo rokukwezvera mungwevo
Mukatatikati madzo idzo ninga dzemashavi
Anokutwa nawo zvirokwazvo atsaurwa
Tiri muchirorodziva muhura hwepasi
Anobuda muno ndiye akatendeseka
Evoyi chiremba chinengundu godobori
Ndimi nyakuva nechisvo chinotema nyora
Igangaidza-mukwenyi mhezi yekumusana
Ndayuwira ndayawura zvino ndotaura
Mhambetsika dzvetasimba rakabvuta tsvimbo
Rotivhundutsira isu kana totsutsumwa
Zvisina mhirizhonga tamboyedza zvakoniwa
Zviri zvesarudzo rinotibata kumeso
Chitikokerayi uya mweya Toyi toyi
Chimurenga uya mweya

Uya mweya Toyitoyi
Uya mweya toyi
ChiMurenga chiri mberi
Uya mweya toyi

Uya mweya Toyitoyi
Uya mweya toyi
ChiMurenga chiri mberi
Uya mweya toyi

Iti bha! Nyatsovhara suwo nechekoko
Sungayi musasa nyatsosvombonora gonhi
Hapana anopoya kusvika ino yatsengwa
Hatingamboyibvura igukutu rokachidza
Ndofamba nayo mhanduwe chikwata chabayiwa
Sororenzowu vaMurenga tipeyiwo nzeve
Jambanja mhirizhonga chiya! chiya! zhii!
Vazonyanya vazowanza zvakwana tojamuka
Hapana ane simba rekutonga pavapenyu
Tisu torigova saka tisu toridzosa
Zvatada kuridzosa ngatingova muruzhinji
Mazwi emutana meso ake ari moto
Chemumusakasaka chinozvinzwira chomene
Hudzamu hwerunyararo rwevakadzvinyirirwa
ChiMurenga chiri mberi uya mweya toyi

Uya mweya Toyitoyi
Uya mweya toyi
ChiMurenga chiri mberi
Uya mweya toyi

The Spirit of Protest

This a voice asking for support from the spiritual world. It is the voice of a community which is determined to change its circumstances.

The people have been patient, hoping to bring change quietly, through the ballot box. But the leadership is so ruthless that it will even steal the vote. As such, the people are now determined to sing the war song and march forward. After all, it is they who give leaders the mandate to rule. So, they may as well withdraw that mandate.

About the Author

G.O.D. Obori (meaning spiritual healer, though the initials G.O.D. are an acronym for "gaining one's definition"), whose given name is Biko Mutsaurwa, has pioneered a new, striking form of poetry. Marrying deep Shona with contemporary struggles, he effortlessly blends Shona culture with the Hip Hop generation. G.O.D. Obori's style is powerful and rhythmic, strongly criticising oppressive systems in Zimbabwe and beyond. He has performed in Zimbabwe, Kenya and South Africa.

G.O.D. Obori is also a leading Hip Hop artist and community activist, organising alternative shows in poor communities where music is used as a tool for liberation.


Audio File

Please credit www.kubatana.net if you make use of material from this website. This work is licensed under a Creative Commons License unless stated otherwise.

TOP